بایگانی‌های انتقاد سلطان الغایبین شورا - حرف تازه
انتقاد سلطان الغایبین شورا از ساعت کاری کم برخی مدیران شهرداری رشت! ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
آقای عبدالهی یک سوزن به خودتان بزنید یک جوالدوز به مدیران!

انتقاد سلطان الغایبین شورا از ساعت کاری کم برخی مدیران شهرداری رشت!

انتقاد سلطان الغایبین شورا از ساعت کاری کم برخی مدیران شهرداری رشت، ناخودآگاه ما را به یاد یک ضرب المثل انداخت و باعث شد به او یادآوری کنیم که آقای حامد عبدالهی ابتدا یک سوزن به خودتان بزنید سپس یک جوالدوز به مدیران!