گزارش تصویری برگزاری جلسه کمیته فنی پروژه تراموا

جلسه کمیته فنی پروژه تراموا در دفتر معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری رشت و با حضور رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر رشت برگزار شد.

حرف تازه – جلسه کمیته فنی پروژه تراموا با حضور رضا رسولی رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی رشت و مشاورین پروژه در دفتر معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری رشت برگزار شد.

در این جلسه روند مطالعات تراموا مورد بررسی قرار گرفت و به قابلیت اجرایی طرح و استانداردسازی پروژه تاکید شد.