گزارش تصویری بازدید دکتر نصرتی و اعضای شورای شهر از خانه سالمندان

۹              

۹