کاندیدای محترم اطرافیانت را جمع کن!

تی تی خبر : هنوز بالغ بر یکماه به انتخابات مانده است که متاسفانه تخریب و تهدید از سوی بعضی افراد وابسته به کاندیداهای انتخابات مجلس فضا را به شدت مسموم نموده است! وقتی به اقدامات اخیر و کثافت گونه اطرافیان یکی از کاندیداهای مجلس نگاه می کنیم متوجه فضای آلوده سیاست در گیلان می شویم. کانال منتسب به […]

تی تی خبر : هنوز بالغ بر یکماه به انتخابات مانده است که متاسفانه تخریب و تهدید از سوی بعضی افراد وابسته به کاندیداهای انتخابات مجلس فضا را به شدت مسموم نموده است!

وقتی به اقدامات اخیر و کثافت گونه اطرافیان یکی از کاندیداهای مجلس نگاه می کنیم متوجه فضای آلوده سیاست در گیلان می شویم. کانال منتسب به یکی از کاندیداهای مجلس اینبار در اقدامی در راستای تخریب شهردار رشت با انتشار قراداد کذایی صاحب امتیاز شعاع مشرق را نشانه رفته است.

صاحب امتیاز سایت خبری مستقل شعاع مشرق در ضمن تکذیب قرارداد منتشر شده از وی در کنار  ابراز تاسف برای چنین افرادی پیگیری حقوقی مطلب منتشر شده در کانال مربوط به نزدیکان این کاندیدای مجلس را در دستور کار خواهد داشت!