چه شد که رئیس دو سال کمیسیون فرهنگی شورای رشت، این کمیسیون را بی کفایت خواند؟

حرف تازه – مظفر نیکومنش نودهی در جلسه صبح امروز شورای اسلامی شهر رشت، در اظهار نظری تند و عجیب کمیسیون فرهنگی شورا را بی کفایت خواند. عضو شورای اسلامی شهر رشت با انتقاد از تفاوت پاداش قهرمانان، گفت: به برخی ورزشکاران هر ساله ۳ یا ۵ میلیون تومان کمک می شود اما به برخی […]

حرف تازه – مظفر نیکومنش نودهی در جلسه صبح امروز شورای اسلامی شهر رشت، در اظهار نظری تند و عجیب کمیسیون فرهنگی شورا را بی کفایت خواند.

عضو شورای اسلامی شهر رشت با انتقاد از تفاوت پاداش قهرمانان، گفت: به برخی ورزشکاران هر ساله ۳ یا ۵ میلیون تومان کمک می شود اما به برخی بعد از کسب چند مدال برای رشت، یک سکه هم داده نشده است!

نیکومنش در ادامه در اظهار نظری تند کمیسیون فرهنگی را بی کفایت خواند و افزود: با حمایت هرساله از ورزشکاران مخالف نیستم با تبعیض مخالفم.

اما این صحبت ها در حالی مطرح می شود که  هرچند تبعیض بین ورزشکاران افتخار آفرین به هیچ وجه مورد تایید نیست اما مظفر نیکومنش در دوران حضور چهارساله خود در شورا در سال های دوم و سوم رئیس کمیسیون فرهنگی بوده است و به همین دلیل سوالاتی در ذهن ایجاد می شود.

آقای نیکومنش، چرا در دو سالی که رئیس کمیسیون فرهنگی شورا بودید مجدانه پیگیر طرحی برای ضابطه مند شدن حمایت از ورزشکاران نبودید و این موضوع را به سرانجام نرساندید؟ آیا آن زمان هم به همین اندازه نگران تبعیض بین ورزشکاران بودید؟ اگر کارنامه کمیسیون فرهنگی را قابل دفاع نمی دانید و تمام اعضای کمیسیون فرهنگی را متهم به بی کفایتی می کنید (که البته شاید این نظر شما باشد اما ما به هیچ عنوان چنین نظری نداریم) آیا برای خودتان هم سهمی در این قضاوت قائل شده اید؟ شما نیمی از عمر شورای چهارم رئیس این کمیسیون بوده اید. آیا اظهارات امروز شما زیر سوال بردن عملکرد خودتان نبود؟

اظهارات امروزتان کمی مبهم به نظر می رسد. آیا تمام اعضای کمیسیون فرهنگی شورا بی کفایتند جز شما ؟ و در نهایت این سوال به وجود می آید که آقای نیکومنش واقعا قضاوت خود را منصفانه می دانید یا آن که از موضوعی ناراحت بوده اید و واکنشی احساسی نشان داده اید؟ 

البته پس از آن رای تعیین کننده موسوی روزان به برکناری ثابت قدم زمزمه هایی در خصوص اختلاف نظر نیکومنش و موسوی روزان به گوش می رسید که هیچگاه تایید نشد اما شاید چنین واکنش هایی بی ارتباط با آن موضوع نباشد و شاید هم اصلا چنین چیزی نباشد.