در جلسه مدیریت شهری لاهیجان با رییس سازمان چای کشور مطرح شد

پیگیری ثبت لاهیجان به عنوان پایتخت چای ایران

جلسه مدیریت شهری لاهیجان با رییس سازمان چای کشور، مدیران سندیکای کارخانجات چای شمال، اتحادیه چایکاران کشور و جمعی از دست اندرکاران چای در مورد هماهنگی و پیگیری ثبت لاهیجان به عنوان پایتخت چای ایران برگزار شد.

به گزارش حرف تازه، جلسه مدیریت شهری لاهیجان با رییس سازمان چای کشور، مدیران سندیکای کارخانجات چای شمال، اتحادیه چایکاران کشور و جمعی از دست اندرکاران چای در مورد هماهنگی و پیگیری ثبت لاهیجان به عنوان پایتخت چای ایران برگزار شد.

تصاویر این نشست در ادامه آمده است: