شمس شفیعی:

وضعیت مالی داماش به دلیل مشخص نبودن مالک ابهام دارد

شفیعی با تاکید بر اینکه در وضعیت مالی تیم به دلیل مشخص نبودن مالک ابهام وجود دارد با مسکوت ماندن لایحه به مدت دو ماه به منظور حمایت مالی پس از مشخص شدن مالک جدید موافقت کرد.

به گزارش حرف تازه، عضو شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه مالک و مربی داماش مشخص نیست اظهار کرد: از ردیف اعتباری که برای کمک به تیم های ورزشی توسط شورا اختصاص پیدا کرده است ، مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان اعتبار باقی مانده است.
سید شمس شفیعی با بیان اینکه لایحه کمک مالی به تیم داماش را در کمیسیون بودجه شورای رشت بررسی کردیم افزود: تصمیم نهایی در خصوص نحوه حمایت از داماش و اینکه چه میزان از مبلغ باقیمانده پرداخت شود با شورااست.
شفیعی با تاکید بر اینکه در وضعیت مالی تیم به دلیل مشخص نبودن مالک ابهام وجود دارد با مسکوت ماندن لایحه به مدت دو ماه به منظور حمایت مالی پس از مشخص شدن مالک جدید موافقت کرد.