صبح روز پنجشنبه 8 خرداد واکسیناسیون هاری سگ های سامانکده توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.

حرف تازه – صبح روز پنجشنبه ۸ خرداد واکسیناسیون هاری سگ های سامانکده توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.

بیماری هاری جزء بیماری های مشترک بین انسان و دام است که معمولا از طریق گازگرفتن توسط یک موجود هار انتقال می یابد. عامل اصلی این بیماری نوعی ویروسی به نام هاری می باشد که بیشتر موجودات خونگرم را مبتلا می کند.

همچنین برای پیشگیری سگ های نگهداری شده، سالانه یک بار واکسیناسیون هاری انجام میگیرد ، که این اقدام روز پنجشنبه به همت این سازمان با مشارکت شبکه دامپزشکی به صورت رایگان در کمپ شهرداری انجام پذیرفت.

واکسیناسیون هاری سگ های سامانکده

واکسیناسیون هاری سگ های سامانکده

واکسیناسیون هاری سگ های سامانکده

واکسیناسیون هاری سگ های سامانکده

واکسیناسیون هاری سگ های سامانکده

واکسیناسیون هاری سگ های سامانکده

واکسیناسیون هاری سگ های سامانکده

واکسیناسیون هاری سگ های سامانکده

واکسیناسیون هاری سگ های سامانکده توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

واکسیناسیون هاری سگ های سامانکده توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت