نگاهی به جلسه درآمدی مناطق پنجگانه شهرداری رشت

جلسه درآمدی مناطق پنجگانه شهرداری امروز شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲ به ریاست رحیم شوقی شهردار، مدیران و کارشناسان مناطق شهری رشت برگزار شد.

به گزارش حرف تازه، جلسه درآمدی مناطق پنجگانه شهرداری امروز شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲ به ریاست رحیم شوقی شهردار، مدیران و کارشناسان مناطق شهری رشت برگزار شد.

نگاهی به جلسه درآمدی مناطق پنجگانه شهرداری رشت

یکی از منابع درآمدی شهرداری رشت که تا پایان سال روی آن تمرکز شده، پرونده های مرتبط با کمیسیون ماده پنج است که به تفکیک مناطق بررسی و پیگیری می شود.
وظیفه کمیسیون ماده پنج تغییر و تصویب طرح های تفصیلی است البته چنانچه << تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.>>