محمدباقر بشردانش رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از نصب بنرهای فرهنگ شهروندی با محوريت پسماند با محوريت ساعات جمع آوری پسماند خبر داد.

حرف تازه – محمدباقر بشردانش رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از نصب بنرهای فرهنگ شهروندی با محوریت پسماند با محوریت ساعات جمع آوری پسماند خبر داد.

وی افزود : فرهنگ سازی اجتماعی و آگاهی های فردی می تواند نقش به سزایی در حفظ محیط زیست شهری و تفکیک زباله از مبدا ایفا نماید.

بشردانش ادامه داد: مسیٔولیت پذیری افراد جامعه می تواند کلیه ارگان های خدمات رسان به ویژه سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری را در ساخت شهری شایسته شهروندان رشت یاری نماید.

وی در پایان از شهروندان فهیم و مسیٔولیت پذیر خواست تا زباله های خود را راس ساعت مقرر در جلو درب منازل قرار دهند تا مامورین جمع آوری دچار مشکل نشوند و نظافت شهری بهتر و با کیفیت تر صورت پذیرد.

نصب بنرهای فرهنگ شهروندی با محوریت پسماند در شهر رشت

نصب بنرهای فرهنگ شهروندی با محوریت پسماند در شهر رشت