در پی اعتراضات اخیر عراق عادل عبدالمهدی، نخست وزیر این کشور اعلام کرد که نامه رسمی درخواست استعفای خود را به مجلس نمایندگان عراق خواهد داد.

حرف تازه – در پی اعتراضات اخیر عراق عادل عبدالمهدی، نخست وزیر این کشور اعلام کرد که نامه رسمی درخواست استعفای خود را به مجلس نمایندگان عراق خواهد داد.

او که ریاست دولت کنونی عراق را بر عهده دارد در پی اعتراضات اخیر این تصمیم را گرفت.