نادر حسینی: آمار دقیقی از تعداد نیروهای حجمی شهرداری رشت ارائه شود

عضو شورای شهر رشت با بیان اینکه برای جمع بندی موضوع باید آمار دقیق داشته باشیم تا نیازمندی مجموعه مدیریت شهری را بدانیم افزود: اضافه کاری نیروهای حجمی بسیار کم است و ۳۰ ساعت اضافه کار واقع بینانه نیست. ضمن آنکه کمک هزینه سفر نیز باید برای این نیروها دیده شود.

به گزارش حرف تازه، نادر حسینی نایب رئیس کمیسیون توسعه پایدار شورای اسلامی شهر رشت در جلسه کمیسیون تلفیق که صبح دیروز در شورا برگزار شد با اشاره به مشکلات نیروهای حجمی عنوان کرد: درخواست دارم در ابتدا آماری گرفته شود که طبق قرارداد ۱۴۰۲ چند نیروی فضای سبز، نگهبانی، خدماتی، رفت و روب و راننده داریم؟ چه تعدادی تبدیل وضعیت شده اند و چه تعدادی نیاز داریم؟

وی با بیان اینکه برای جمع بندی موضوع باید آمار دقیق داشته باشیم تا نیازمندی مجموعه مدیریت شهری را بدانیم افزود: اضافه کاری نیروهای حجمی بسیار کم است و ۳۰ ساعت اضافه کار واقع بینانه نیست. ضمن آنکه کمک هزینه سفر نیز باید برای این نیروها دیده شود.

نادر حسینی همچنین ضمن تاکید بر رفع مشکلات بیمه تکمیلی، در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کمبود و مشکلات رانندگان استیجاری پرداخت و خاطر نشان کرد: می توانیم با استفاده از تجارب گذشته و الگوبرداری از نمونه های دیگر، مشکلات مرتبط با رانندگان استیجاری را رفع کنیم.