با ارسال نامه شورای مرکزی؛

مهلت ارسال مدارک داوطلبین واحد پژوهشی سازمان نظام مهندسی تمدید شد

با ارسال نامه ای از سوی شورای مرکزی، مهلت ارسال مدارک داوطلبين برای شرکت در فراخوان ثبت نام واحد پژوهشی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تا 23 اردیبهشت 99 تمدید شد.

حرف تازه – مهلت ارسال مدارک داوطلبین واحد پژوهشی سازمان نظام مهندسی تمدید شد.

با ارسال نامه ای از سوی شورای مرکزی، مهلت ارسال مدارک داوطلبین برای شرکت در فراخوان ثبت نام واحد پژوهشی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تا ۲۳ اردیبهشت ۹۹ تمدید شد.

شایان ذکر است این واحد پژوهشی در شرف تاسیس است و سازمان نظام مهندسی از بین دانش آموختگان عمران، معماری و تاسیسات، از هر رشته ۵ نفر، دعوت به همکاری می نماید.

شرایط مدنظر سازمان نظام مهندسی در ادامه این نامه قابل مشاهده است:

سازمان نظام مهندسی