مهدی حاجتی مدیرکل سابق آموزش و پرورش گیلان با حضور در فرمانداری رشت برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام کرد.

حرف تازه – مهدی حاجتی مدیرکل سابق آموزش و پرورش گیلان با حضور در فرمانداری رشت برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام کرد.

او همچنین ریاست آموزش و پرورش شهرستان صومعه سرا، بخش خمام و معاونت آموزش و پرورش استان گیلان را در نیز در سوابق خود دارد.