معرفی روسای سال سوم کمیسیون های پنجگانه شورای شهر رشت

روسای کمیسیون های پنجگانه شورای اسلامی شهر رشت مشخص شدند.

حرف تازه – روسای کمیسیون های پنجگانه شورای اسلامی شهر رشت مشخص شدند.

کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری: بهراد ذاکری رئیس، محمدحسن علیپور نایب رئیس

کمیسیون حمل و نقل و ترافیک: حامد عبدالهی رئیس، حجت جذب نایب رئیس

کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی: حجت جذب رئیس، فرهام زاهد نایب رئیس

کمیسیون عمران و توسعه شهری: احمد رمضانپور رئیس، فرهام زاهد نایب رئیس

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری: فاطمه شیرزاد رئیس، محمد حسن علیپور نایب رئیس