محمد اسکندری رئیس دانشگاه پیام نور رشت شد

حرف تازه : محمد اسکندری رئیس دانشگاه پیام نور رشت شد. گزارش های دریافتی حاکی از آن است محمد اسکندری که پیش از این ریاست دانشگاه پیام نور بندر انزلی را بر عهده داشته است رئیس جدید دانشگاه پیام نور رشت شد. وی که مدرک دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری را در کارنامه دارد پیش از این […]

حرف تازه : محمد اسکندری رئیس دانشگاه پیام نور رشت شد.

گزارش های دریافتی حاکی از آن است محمد اسکندری که پیش از این ریاست دانشگاه پیام نور بندر انزلی را بر عهده داشته است رئیس جدید دانشگاه پیام نور رشت شد.

وی که مدرک دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری را در کارنامه دارد پیش از این ریاست دانشگاه پیام نور انزلی و عضویت در هیئت علمی پیام نور رودسر، مدیر اداره پژوهش جهاد دانشگاهی و سوابق دانشگاهی دیگری را نیز در کارنامه دارد.

وی در مقطعی به عنوان یکی از نامزدهای شهرداری رشت در سال ۹۲ بود که در نهایت انصراف داد.

گزارش تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.