همزمان با هفتم مهر روز آتش نشانی و ایمنی

مانور خودرویی سازمان آتش نشانی شهرداری لاهیجان برگزار شد

همزمان با هفتم مهر روز آتش نشانی و ایمنی مانور خودرویی سازمان آتش نشانی شهرداری لاهیجان برگزار شد.

به گزارش حرف تازه، همزمان با هفتم مهر روز آتش نشانی و ایمنی مانور خودرویی سازمان آتش نشانی شهرداری لاهیجان برگزار شد.