قیمت سکه و طلا ۱۰ تیر در رشت اعلام شد و سکه آماده ۹ میلیونی شدن شد. در شرایطی که مسئولین هیچ توانی از خود در راستای کنترل قیمت ها نشان نمی دهند باید از سکه پرسید به کجا چنین شتابان؟! 

حرف تازه – قیمت سکه و طلا ۱۰ تیر در رشت اعلام شد و سکه آماده ۹ میلیونی شدن شد. در شرایطی که مسئولین هیچ توانی از خود جهت کنترل قیمت ها نشان نمی دهند باید از سکه پرسید به کجا چنین شتابان؟! 

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال            + ۸۰۰ هزار ریال           
 
نیم سکه بهار آزادی ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال              + ۱۰۰ هزار ریال           
 
ربع سکه بهار آزادی۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال               بدون تغییر
 
هر گرم طلای ۱۸عیار هم ۸ میلیون و ۶۱۰ هزار ریال         + ۶۰ هزار ریال

قیمت سکه و طلا ۱۰ تیر در رشت/ سکه آماده ۹ میلیونی شدن!/ به کجا چنین شتابان؟

قیمت سکه و طلا ۱۰ تیر در رشت/ سکه آماده ۹ میلیونی شدن!/ به کجا چنین شتابان؟