قطع درختان کهنسال کیاشهر به بهانه هرس درختان

تعدادی از درختان کهنسال در شهر کیاشهر به بهانه هرس درختان قطع شدند.

حرف تازه – صدای شهروند: تعدادی از درختان کهنسال در شهر کیاشهر به بهانه هرس درختان قطع شدند.

یکی از مخاطبین با ارسال تعدادی عکس، از قطع درختان کهنسال در شهر کیاشهر به بهانه هرس درختان انتقاد کرد.
گفتنی است عبدالرضا سلیمانی، شهردار کیاشهر، در سمت قبلی خود به عنوان شهردار آستانه اشرفیه نیز سابقه قطع درختان کهنسال را داشته است و باید دید چرا این رویه همچنان ادامه دارد.

قطع درختان کهنسال در شهر کیاشهر به بهانه هرس درختان

گیل خبر