قرارداد تنظیف معابر و جمع آوری پسماند رشت منعقد خواهد شد

مکاتبه های مناطق پنجگانه شهری در خصوص پیش نویس قرارداد تنظیف معابر و جمع آوری پسماند شهری از جمله موضوع هایی بود که در جلسه برنامه ریزی عقد قرارداد تنظیف معابر و جمع آوری پسماند شهر رشت مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش حرف تازه، جلسه برنامه ریزی عقد قرارداد تنظیف معابر و جمع آوری پسماند شهری چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ به ریاست رحیم شوقی شهردار و با حضور محمدباقر بشردانش معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری، علی مقصودی رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری و روسای حراست و بازرسی شهرداری رشت برگزار شد.
شهردار رشت در جلسه مذکور با تاکید بر تقویت نظارت بر حسن انجام امور اظهار کرد: با توجه به اینکه فرآیند فعالیت ها توسط پیمانکار به صورت الکترونیکی انجام می شود، بنابراین نظارت بر حسن انجام امور به صورت الکترونیکی و به روز حائز اهمیت است.
قرارداد تنظیف معابر و جمع آوری پسماند رشت منعقد خواهد شد
مکاتبه های مناطق پنجگانه شهری در خصوص پیش نویس قرارداد تنظیف معابر و جمع آوری پسماند شهری از جمله موضوع هایی بود که در جلسه برنامه ریزی عقد قرارداد تنظیف معابر و جمع آوری پسماند شهر رشت مورد بررسی قرار گرفت.