این برنامه با مشارکت انجمن رفتگران طبیعت استان گیلان ، شهرداری لاهیجان و اداره حفاظت از محیط زیست و شهروندان در حاشیه استخر و بلوار شهید مطهری انجام شد.

حرف تازه – طرح جمع آوری فیلتر سیگار در پیاده راه استخر لاهیجان اجرا شد.

این برنامه با مشارکت انجمن رفتگران طبیعت استان گیلان ، شهرداری لاهیجان و اداره حفاظت از محیط زیست و شهروندان در حاشیه استخر و بلوار شهید مطهری انجام شد.

همچنین به منظور فرهنگ سازی بنرهایی در مورد حفظ محیط زیست شهری و نریختن زباله در معابر توسط شهرداری در نقاط مختلف استخر لاهیجان نصب شد.

توزیع سطل های جداسازی کاغذ از زباله در ادارات از دیگر اقداماتی است که به منظور ترویج فرهنگ اجرای تفکیک زباله خشک از تر توسط شهرداری لاهیجان انجام شده است.