علیرضا غفاری با تصمیم اعضای شورای اسلامی استان گیلان به ریاست این شورا رسید.

حرف تازه – علیرضا غفاری با تصمیم اعضای شورای اسلامی استان گیلان به ریاست این شورا رسید.

غفاری عضو شورای شهر لیسار است که با رای اعضا به ریاست شورای اسلامی استان گیلان دست یافته است.

پیش از غفاری ، حامد عبدالهی عضو شورای اسلامی شهر رشت عهده دار این مسئولیت در دو سال گذشته بود.

همچنین علی اکبری نایب رئیس، مجید رجبی و جعفر قاسمی منشی های شورا و حجت الله باباپور سخنگوی این شورا شدند.