عیادت مدیر کل ارشاد گیلان از پیشکسوت مطبوعات

مدیر کل ارشاد گیلان به همراه معاون فرهنگی خود با حضور در بیمارستان رازی رشت بر بالین سید گلمیر ساداتی پیشکسوت مطبوعات گیلان حاضر شد و ضمن دلجویی از خانواده این پیشکسوت، از روند درمان وی جویا شد.

به گزارش حرف تازه، مدیر کل ارشاد گیلان به همراه معاون فرهنگی خود با حضور در بیمارستان رازی رشت بر بالین سید گلمیر ساداتی پیشکسوت مطبوعات گیلان حاضر شد و ضمن دلجویی از خانواده این پیشکسوت، از روند درمان وی جویا شد.

رضا ثقتی در این بازدید به شدت از وخامت اوضاع جسمی سید گلمیر ساداتی متاثر شد و قول همه گونه مساعدت در روند ترخیص وی را به خانواده اش داد.