عملکرد ستاد عملیات زمستانی شهرداری لاهیجان در بارش برف به روایت تصویر

عملکرد ستاد عملیات زمستانی شهرداری لاهیجان در بارش برف به روایت تصویر…

حرف تازه – عملکرد ستاد عملیات زمستانی شهرداری لاهیجان در بارش برف به روایت تصویر: