عدم التزام شش عضو شورای شهر رشت به قانون؟

جلسه شورای شهر رشت در روزهای یکشنبه و چهارشنبه با محوریت استیضاح شهردار برگزار نشد. لغو دو جلسه پیاپی شورا و معطل گذاشتن امور شهر و شهروندان این سوال را به وجود آورده که آیا این اقدام به معنای عدم التزام شش عضو شورای شهر رشت به قانون است؟

به گزارش اختصاصی حرف تازه، جلسه شورای شهر رشت در روزهای یکشنبه و چهارشنبه با محوریت استیضاح شهردار برگزار نشد. لغو دو جلسه پیاپی شورا و معطل گذاشتن امور شهر و شهروندان این سوال را به وجود آورده که آیا این اقدام به معنای عدم التزام شش عضو شورای شهر رشت به قانون است؟

بر اساس قانون، برکناری شهردار نیاز به تصمیم و رای ۸ عضو شورای ۱۱ نفره دارد. پیگیری ها نشان می دهد در استیضاح فعلی، شش تن از شورانشینان خواهان برکناری شهردار و پنج تن مخالف این موضوع هستند و به ثبات مدیریتی اعتقاد دارند.

هرچند آبستراکسیون و یا غیبت در جلسات از ابزارهای قانونی اعضا به شمار می روند اما سوال این است این شش عضو شورا چرا وقتی نتوانسته اند به اجماع ۸ نفره دست یابند سعی دارند با بر هم زدن نظم شهر و معطل گذاشتن امور شهری، به هر قیمت حرف خود را به کرسی بنشانند؟

بر اساس کدام عقلانیت، شرع و قانون، شش عضو شورا به خود اجازه می دهند به جای ۱۱ نفر تصمیم بگیرند و حتی با دخالت های بیرونی نیز همراه شوند؟ به ویژه آقایان عباس نژاد، نوری هریس، کریمی کرنق و تاج شهرستانی که با غیبت خود باعث لغو جلسه استیضاح در عصر چهارشنبه شدند.

به این جمع چهار نفره محمدحسین واثق کارگرنیا را نیز اضافه کنید که به عنوان رئیس شورا تلاش چندانی برای بازگشت آرامش به شهر رشت از خود نشان نداده است و شمس شفیعی که با عدم پیوستنش به جناح مقابل، امید مخالفان شهردار را برای ادامه این تنش و درگیری مدیریتی زنده نگه داشته است.

تا چه زمانی مردم این شهر باید تاوان درگیری های جناحی شورانشینان را پس بدهند و شهر رشت از این تغییرات پیاپی مدیریتی آسیب ببیند؟ آیا علوی به عنوان شهرداری که تنها ۸ ماه فعالیت کرده و سه طرح سوال و دو استیضاح را پشت سر گذاشته است مقصر تمام کاستی های شهر رشت است یا آن که مسائل دیگری مطرح است.

با توجه به مهلت ده روزه استیضاح به نظر می رسد روز شنبه جلسه بعدی شورا با محوریت استیضاح برگزار شود. باید دید چه سرنوشتی برای رشت رقم خواهد خورد؟