ضدعفونی مدارس رشت جهت پیشگیری از کرونا توسط سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت پیش از بازگشایی مجدد مدارس در حال انجام است.

حرف تازه – ضدعفونی مدارس رشت جهت پیشگیری از کرونا توسط سازمان مدیریت پسماند پیش از بازگشایی مجدد مدارس در حال انجام است.

به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و نیاز گسترده به ضد عفونی کردن، عملیات ضد عفونی و گندزدایی مدارس توسط حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام می شود.

ضدعفونی مدارس رشت جهت پیشگیری از کرونا توسط سازمان مدیریت پسماند

ضدعفونی مدارس رشت جهت پیشگیری از کرونا توسط سازمان مدیریت پسماند

ضدعفونی مدارس رشت جهت پیشگیری از کرونا توسط سازمان مدیریت پسماند

ضدعفونی مدارس رشت جهت پیشگیری از کرونا توسط سازمان مدیریت پسماند

ضدعفونی مدارس رشت جهت پیشگیری از کرونا توسط سازمان مدیریت پسماند

ضدعفونی مدارس رشت جهت پیشگیری از کرونا توسط سازمان مدیریت پسماند

ضدعفونی مدارس رشت جهت پیشگیری از کرونا توسط سازمان مدیریت پسماند

ضدعفونی مدارس رشت جهت پیشگیری از کرونا توسط سازمان مدیریت پسماند