شورای رشت سه مردم رشت صفر | شورا هم با مردم بجنگد مردم با شورا نمی جنگند

مردم هم که دیده اند حرفهایشان اثری ندارد و خودشان هم هزار و یک گرفتاری دیگر دارند حالا خود را در چنین مواردی کنار کشیده اند اما گویا شورانشینان حواسشان نیست که چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است و سرگرم بازیهایشان شده اند! پیام مردم بسیار روشن است. این بار با ترک زمین بازی، شورای رشت سه مردم رشت صفر ! شورا هم با مردم بجنگد مردم با شورا نمی جنگند. این شما و این میدان استیضاح. بروید هرکاری می خواهید بکنید…

اختصاصی حرف تازه – فقط سه روز دیگر تا جلسه استیضاح سیدامیرحسین علوی شهردار رشت باقی مانده است اما اگر به کوچه و خیابان های این شهر بروید بسیاری از شهروندان از استیضاح و سرنوشت آن بی خبرند. اصلا امروزه برای کمتر کسی اهمیت دارد استیضاح چه سرنوشتی خواهد داشت.

روزگاری در دوره شورای چهارم هربار که صحبت از استیضاح سیدمحمدعلی ثابت قدم می شد در صفحات مجازی و در نقاط مختلف شهر صحبت از سرنوشت آن استیضاح بود. گروههای نقد و بررسی عملکرد مدیران شهری شکل می گرفت. نشست های تخصصی برگزار می شد و سرنوشت همان جلسه یکی دو ساعته، برای یک شهر و نزدیک به یک میلیون نفر مهم بود.

اما حالا در فاصله سه روز به جلسه استیضاح خبری از آن اتفاقات نیست و این به معنای ناامید شدن شهروندان از اثرگذاری حرف هایشان نزد اعضای شورا است. دیگر حال و حوصله ای برای مردم باقی نمانده و رشتی ها از طرح سوالات و استیضاح های پیاپی خسته شده اند. همین شورانشینان مردم را خسته کرده اند. شورانشینانی که فرقی نمی کند شماره دوره آنها چندم باشد؛ همیشه همین بوده اند و هر دوره بدتر هم شده اند.

شورانشینان یک مسیر تقابل همیشگی با خواسته شهروندان را در پیش گرفته اند و گویا هرگز هم قرار نیست مسیرشان را اصلاح کنند. انگار با مردم و خواسته هایشان سر جنگ دارند! انگار قرار نیست رشت رنگ آرامش و ثبات را ببیند و هر شهرداری که انتخاب می شود و می خواهد یکی دو سالی فعالیت کند باید در تمام مدت حضورش چندین بار درگیر طرح سوال و استیضاح و بازی های اینچنینی باشد و در نهایت در زمان کوتاهی برکنار شود.

مردم هم که دیده اند حرفهایشان اثری ندارد و خودشان هم هزار و یک گرفتاری دیگر دارند حالا خود را در چنین مواردی کنار کشیده اند اما گویا شورانشینان حواسشان نیست که چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است و سرگرم بازیهایشان شده اند! پیام مردم بسیار روشن است. این بار با ترک زمین بازی، شورای رشت سه مردم رشت صفر ! شورا هم با مردم بجنگد مردم با شورا نمی جنگند. این شما و این میدان استیضاح. بروید هرکاری می خواهید بکنید…