موفقیت مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در دومین جشنواره برترین های تبلیغات ایران؛

شاهین نقره ای به شهرداری رشت رسید

حرف تازه – فاطمه قدیمی مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در دومین جشنواره برترین های تبلیغات ایران موفق به کسب نشان شاهین نقره ای در بخش مسابقه ، رسته بخش ویژه (اقتصادمقاوتی) شاخه ترویج مصرف کالاهای داخلی و کاهش واردات شد.   در این بخش فعالیت های مدیریت ارتباطات و امور بین […]

حرف تازه – فاطمه قدیمی مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در دومین جشنواره برترین های تبلیغات ایران موفق به کسب نشان شاهین نقره ای در بخش مسابقه ، رسته بخش ویژه (اقتصادمقاوتی) شاخه ترویج مصرف کالاهای داخلی و کاهش واردات شد.

 
در این بخش فعالیت های مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت  در فیلم ” جیران ” از شهر خلاق رشت  به کارگردانی امیرشکرگزار ناوی و سایر آثار ارسالی در خصوص شهر خلاق خوراک شناسی  در زمینه توسعه فرهنگی و اقتصادی و  اقتصاد مقاومتی مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفت