سرپرست منطقه ۴ شهرداری رشت منصوب شد + سوابق

طی حکمی از سوی ناصر حاج محمدی شهردار رشت، سرپرست منطقه ۴ شهرداری رشت منصوب شد.

اختصاصی حرف تازه – طی حکمی از سوی ناصر حاج محمدی شهردار رشت، سرپرست منطقه ۴ شهرداری رشت منصوب شد.

بر این اساس مریم گل احضار با حفظ مسئولیت و پست سازمانی فعلی در راس منطقه ۴ شهرداری رشت منصوب شد.

در سوابق گل احضار که دانش آموخته ریاضی و از کارمندان رسمی شهرداری رشت است شهرداری منطقه ۲ رشت، ریاست سازمان سرمایه گذاری، معاونت مالی اقتصادی و … دیده می شود.

وی پیش از این در تیرماه ۹۸ از سوی شهردار رشت به عنوان سرپرست حوزه معاونت مالی و اقتصادی شهرداری رشت منصوب شده بود.

پیش از این محمد پورناصرانی مسئولیت منطقه ۴ شهرداری رشت را بر عهده داشت.

سرپرست منطقه ۴ شهرداری رشت منصوب شد

سرپرست منطقه ۴ شهرداری رشت منصوب شد