سرپرست حوزه مالی و اقتصادی سازمان ساماندهی مشاغل شهری رشت منصوب شد

حامد حیدری به عنوان سرپرست حوزه مالی و اقتصادی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری رشت منصوب شد.

حرف تازه – حامد حیدری به عنوان سرپرست حوزه مالی و اقتصادی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت منصوب شد.

وی پیش از این معاونت مالی و اقتصادی شهرداری منطقه سه را بر عهده داشت.