روکش آسفالت منطقه سه رشت در معابر اصلی و فرعی

روکش آسفالت مسیرهای کوی امام رضا(ع) کیژده و کوی آزادگان جانبازان در منطقه سه شهر رشت در قالب طرح میثاق در حال انجام است.

به گزارش حرف تازه، روکش آسفالت مسیرهای کوی امام رضا (ع) کیژده و کوی آزادگان جانبازان توسط سازمان عمران و بازآفرینی  شهری و مدیریت منطقه سه شهری در حال انجام است.
روکش آسفالت مسیرهای شهر رشت با دستور رحیم شوقی شهردار رشت و در تداوم آسفالت معابر مناطق پنجگانه شهری در قالب طرح میثاق به صورت گسترده و باسرعت انجام می شود.

روکش آسفالت منطقه سه رشت در معابر اصلی و فرعی