دنیا مالی: طرح حریم دریا و تالاب انزلی واقع بینانه تعریف شود

نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه طرح حریم دریا و تالاب انزلی واقع بینانه تعریف شود، گفت: نباید زندگی روستاییان در مخاطره حریم دریا و تالاب قرار بگیرد.

حرف تازه – احمد دنیامالی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، با تاکید بر اینکه طرح حریم دریا و تالاب انزلی واقع بینانه تعریف شود گفت: یکی از مشکلات اساسی در انزلی تعیین حریم دریا و تالاب انزلی است که خوشبختانه دولت برای رفع این معضل اساسی ورود مناسبی کرده است.

نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی با بیان  اینکه طرح هادی روستایی و اراضی کشاورزی الزامی است که از طرح جدید حریم دریا و تالاب حذف شوند تا کشاورزان و روستاییان با مشکلات اساسی رو به رو نشوند، تصریح کرد: بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارم اراضی کشاورزی غیر کارشناسی در طرح محدودیت حریم دریا وتالاب قرار گرفته است.
وی ادامه داد: وزارت نیرو و سازمان محیط زیست می بایست در طرح حریم دریا و تالاب با بررسی کارشناسی به یک جمع بندی برسند که کشاورزان متضرر نشوند.
وی افزود: حریم دریا و تالاب زمانیکه با رعایت مسائل کارشناسی در دستور کار قرار بگیرد می تواند بسیاری از مشکلات کنونی حوزه دریا و تالاب را مرتفع کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه حریم دریا و تالاب انزلی واقع بینانه تعریف شود، یادآورشد: نباید زندگی روستاییان در مخاطره حریم دریا و تالاب قرار بگیرد.
دنیا مالی: طرح حریم دریا و تالاب انزلی واقع بینانه تعریف شود

دنیا مالی: طرح حریم دریا و تالاب انزلی واقع بینانه تعریف شود