خلق آثار جدید و خلاقانه بر دیوارهای سطح شهر رشت به همت سازمان سیما منظر

خلق آثار جدید و خلاقانه بر دیوارهای سطح شهر رشت به همت سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری که برخی از این آثار با محوریت آئینی و مذهبی و برخی به صورت رنگ آمیزی های جدید و شاد بر دیوارها و کافوهای مخابراتی  طراحی و اجرا شده اند را در تصاویر زیر مشاهده می کنید:

حرف تازه – خلق آثار جدید و خلاقانه بر دیوارهای سطح شهر رشت به همت سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری که برخی از این آثار با محوریت آئینی و مذهبی و برخی به صورت رنگ آمیزی های جدید و شاد بر دیوارها و کافوهای مخابراتی  طراحی و اجرا شده اند را در تصاویر زیر مشاهده می کنید:

خلق آثار جدید و خلاقانه بر دیوارهای سطح شهر رشت به همت سازمان سیما منظر

خلق آثار جدید و خلاقانه بر دیوارهای سطح شهر رشت به همت سازمان سیما منظر

شهرداری رشت