حضور شهردار رشت و اعضای شورای اسلامی شهر بر سر مزار میرزا کوچک خان جنگلی و ولی الله اردشیری

حرف تازه : دکتر ثابت قدم به همراه اعضای شورای اسلامی شهر رشت بر سر مزار میرزا کوچک خان جنگلی و استاد ولی الله اردشیری حضور یافتند .                  

حرف تازه : دکتر ثابت قدم به همراه اعضای شورای اسلامی شهر رشت بر سر مزار میرزا کوچک خان جنگلی و استاد ولی الله اردشیری حضور یافتند .