در طرح کمک به خانوارهای ایرانی متاثر از شیوع کرونا 23 میلیون خانوار اعتبار یک میلیون تومانی خرید دریافت می کنند.

حرف تازه – جزئیات پرداخت کمک و تسهیلات به خانوارهای ایرانی متاثر از کرونا به شرح زیر است: 

حدود ۳ میلیون نفر کمک هزینه ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی دریافت می کنند.

۴ میلیون خانوار وام یک تا دو میلیون تومانی می‌گیرند.

ارائه تسهیلات یک میلیون تومانی با نرخ ۱۲ درصد به حدود ۲۳ میلیون خانوار

8