تلاش های واحد امور شهر حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری لاهیجان به روایت تصویر

تلاش های واحد امور شهر حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری لاهیجان به روایت تصویر در ادامه قابل مشاهده است.

به گزارش حرف تازه، تلاش های واحد امور شهر حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری لاهیجان به روایت تصویر: