تصاویر خاکسپاری هوشنگ ابتهاج در رشت

پیکر شاعر پرآوازه کشورمان استاد امیر هوشنگ ابتهاج معروف به سایه روز گذشته در باغ محتشم رشت به خاک سپرده شد. در این مراسم هزاران نفر از هواداران استاد ابتهاج از تمامی سنین و اقشار اجتماعی حضور داشتند. تصاویر خاکسپاری هوشنگ ابتهاج در رشت در ادامه قابل مشاهده است.

به گزارش حرف تازه، پیکر شاعر پرآوازه کشورمان استاد امیر هوشنگ ابتهاج معروف به سایه روز گذشته در باغ محتشم رشت به خاک سپرده شد. در این مراسم هزاران نفر از هواداران استاد ابتهاج از تمامی سنین و اقشار اجتماعی حضور داشتند. تصاویر خاکسپاری هوشنگ ابتهاج در رشت در ادامه قابل مشاهده است.