تصاویر جشن بزرگ می رشت بهار

حرف تازه : ظهر دیروز جشن بزرگ می رشت بهار به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در پارک شهر رشت برگزار شد. در این همایش رضا موسوی روزان از اعضای شورای شهر رشت به عنوان میهمان ویژه حضور داشت. در جشن می رشت بهار، برنامه های شاد و متنوعی نظیر مسابقه، شعبده بازی، […]

حرف تازه : ظهر دیروز جشن بزرگ می رشت بهار به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در پارک شهر رشت برگزار شد.

در این همایش رضا موسوی روزان از اعضای شورای شهر رشت به عنوان میهمان ویژه حضور داشت.

در جشن می رشت بهار، برنامه های شاد و متنوعی نظیر مسابقه، شعبده بازی، موسیقی گیلکی و نمایش طنز با حضور محمد هندی و محمدجواد ذهنی به اجرا درآمد که در ادامه تصاویر مربوطه را مشاهده می کنید:

 ۲۰۱۶۰۳۲۸_۱۱۵۰۲۸ ۲۰۱۶۰۳۲۸_۱۲۲۴۴۸ ۲۰۱۶۰۳۲۸_۱۲۲۷۳۹ ۲۰۱۶۰۳۲۸_۱۲۳۰۱۳ ۲۰۱۶۰۳۲۸_۱۲۳۶۳۰ ۲۰۱۶۰۳۲۸_۱۲۴۴۲۲ ۲۰۱۶۰۳۲۸_۱۲۵۲۲۷ ۲۰۱۶۰۳۲۸_۱۳۰۱۵۵ ۲۰۱۶۰۳۲۸_۱۳۰۲۰۹ ۲۰۱۶۰۳۲۸_۱۳۰۳۱۰ ۲۰۱۶۰۳۲۸_۱۳۱۳۰۱ ۲۰۱۶۰۳۲۸_۱۳۲۷۱۶ ۲۰۱۶۰۳۲۸_۱۳۵۰۵۳ ۲۰۱۶۰۳۲۸_۱۳۵۳۰۷ ۲۰۱۶۰۳۲۸_۱۳۵۳۱۱ ۲۰۱۶۰۳۲۸_۱۳۵۳۵۲ ۲۰۱۶۰۳۲۸_۱۳۵۶۱۲ ۲۰۱۶۰۳۲۸_۱۳۵۷۲۰ ۲۰۱۶۰۳۲۸_۱۳۵۷۵۱ ۲۰۱۶۰۳۲۸_۱۳۵۸۲۳ ۲۰۱۶۰۳۲۸_۱۴۰۳۳۲ ۲۰۱۶۰۳۲۸_۱۴۰۳۴۴ ۲۰۱۶۰۳۲۸_۱۴۲۱۲۹ ۲۰۱۶۰۳۲۸_۱۴۲۷۴۰ ۲۰۱۶۰۳۲۸_۱۴۳۹۳۶ ۲۰۱۶۰۳۲۸_۱۴۳۹۴۰ ۲۰۱۶۰۳۲۸_۱۴۳۹۴۸ ۲۰۱۶۰۳۲۸_۱۴۳۹۵۲ ۲۰۱۶۰۳۲۸_۱۴۴۰۳۲