حاج محمدی شهردار رشت در ادامه بازدیدهای خود از شهرداری منطقه دو بازدید کرده و با کارکنان و مراجعین آن منطقه گفتگو کرد.

حرف تازه – حاج محمدی شهردار رشت در ادامه بازدیدهای خود از شهرداری منطقه دو بازدید کرده و با کارکنان و مراجعین آن منطقه گفتگو کرد.