با پیگیری شورای اسلامی کار شهرداری رشت؛

بند ۳۱ قراردادهای کار معین شهرداری رشت اصلاح می شود

در سومین جلسه شورای اسلامی کار در سال ۹۸ به نگرانی های کارکنان قراردادی اشاره و بند ۳۱ قراردادهای کار معین بررسی شد.

حرف تازه – در سومین جلسه شورای اسلامی کار در سال ۹۸ به نگرانی های کارکنان قراردادی اشاره و بند ۳۱ قراردادهای کار معین بررسی شد.

در این جلسه که با حضور مدیر سرمایه انسانی و رییس منابع انسانی شهرداری برگزار شد، با اصلاح بند ۳۱ قراردادهای کار معین موافقت شد.