با انتقال باشگاه خونه به خونه به خراسان شمالی مخالفت شد

کمیسیون ماده ۵ اداره وزارت ورزش و جوانان استان مازندران با انتقال امتیاز باشگاه خونه به خونه مخالفت کرد.

حرف تازه – به درخواست مالک تیم فوتبال خونه به خونه بابل برای واگذاری این تیم، جلسه کمیسیون ماده ۵ اداره کل ورزش و جوانان مازندران برگزار شد و اعضا با بررسی این درخواست، نظر قاطع خود را در مخالفت با انتقال تیم فوق الذکر به استان دیگر اعلام کردند.

در صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ که نظرات کارشناسانه اعضا در آن اخذ شد، آمده است: با توجه به خواستگاه مردمی و پایگاه اجتماعی این تیم که در چند سال فعالیت و حمایت‌های همه جانبه اقشار مختلف در شهرستان و استان بهوجود آمد، انتقال و فروش این تیم قابل پذیرش نیست.

همچنین اعضای کمیسیون ماده ۵ اداره کل ورزش و جوانان با تاکید بر وجود ظرفیت‌های استانی و شهرستانی برایحمایت از تیم، از همه مسئولان، شخصیت‌ها و چهره‌های تاثیرگذار محلی، درخواست کردند با توجه به خواست مردم شهرستان بابل برای حفظ این تیم، از تمام امکانات موجود برای ماندن سهمیه در بابل استفاده کنند.

با توجه به سیاست‌های حمایتی دستگاه ورزش مازندران از تیم‌های استان و با احترام به حق مالکیت خصوصی این تیم‌ها، اعتقاد بر این است که مالک معنوی همه تیم‌های ورزشی مردم هستند و بارها مسئولان ارشد ورزش و جوانان مازندران، درباره انتقال و واگذاری تیم‌های استان به مناطق دیگر صراحتاً مخالفت کردند و بر حمایت‌ها بر حفظ آنتاکید داشتند.

در پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۵ تیر، نامه رسمی درخواست انتقال تیم خونه به خونه در اداره کل ورزش و جوانان واصل شد و بلافاصله عصر چهارشنبه با حضور اعضا، کمیسیون ماده ۵ ورزش و جوانان تشکیل شد.

به گزارش ایسنا، پیش‌تر درباره انتقال امتیاز باشگاه خونه به خونه به استان خراسان شمالی اخباری منتشر شده بود.