از توجیهات غیرموجه رئیس شورا برای چاپ دو سری برگه رای تا نقض قانونمداری

بازگشت علوی به شهرداری رشت با حکم دیوان عدالت + سند

بازگشت علوی به شهرداری رشت با حکم دیوان عدالت در شرایطی رقم خورد که پیش از این با صدور رای توقف استیضاح علوی به عنوان شهردار به کار خود ادامه می داد اما صحبت از پیگیری و برکناری علوی همچنان از سوی رئیس و برخی اعضای شورا مطرح می شد.

به گزارش اختصاصی حرف تازه، با صدور حکم دیوان عدالت اداری، به شماره دادنامه ۱۷۳۶۳۷۹ که در شعبه ۴۵ رسیدگی شد سید امیرحسین علوی به شهرداری رشت بازگشت و توجیهات رئیس شورا در خصوص چاپ دو سری برگه اخذ رای غیرموجه شناخته شد.

بازگشت علوی به شهرداری رشت با حکم دیوان عدالت در شرایطی رقم خورد که پیش از این با صدور رای توقف استیضاح علوی به عنوان شهردار به کار خود ادامه می داد اما صحبت از پیگیری و برکناری علوی همچنان از سوی رئیس و برخی اعضای شورا مطرح می شد.

دیوان عدالت اداری در رای خود صراحتا به نقض اصل قانونمداری و اصل شفافیت اشاره کرده و اقدامات شورا در پروسه استیضاح و برکناری شهرداری را رد کرده است.

در بخشی از متن حکم دیوان به چاپ دو سری برگه رای و توجیهات غیر موجه محمدحسین واثق کارگرنیا به عنوان رئیس شورا اشاره شده است.

تصویر حکم دیوان در ادامه برای نخستین بار توسط حرف تازه منتشر می شود.