بازدید سرپرست شهرداری رشت و اعضای شورا از شرکت کود آلی

سرپرست شهرداری رشت به همراه اعضای شورای اسلامی و معاونین حوزه خدمات شهری و حمل ونقل  از کارخانه تولید کود آلی و روند پیشرفت پروژه افزایش ظرفیت پردازش خطوط بازدید کرد.

به گزارش حرف تازه، سرپرست شهرداری رشت به همراه اعضای شورای اسلامی و معاونین حوزه خدمات شهری و حمل ونقل  از کارخانه تولید کود آلی و روند پیشرفت پروژه افزایش ظرفیت پردازش خطوط بازدید کرد.