بازدید سرپرست شهرداری رشت و اعضای شورا از دفنگاه زباله سراوان

سرپرست شهرداری رشت بهمراه اعضای شورای اسلامی شهر رشت و هیئت همراه روز پنجشنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۱ از دفنگاه زباله سراوان بازدید کردند.

به گزارش حرف تازه، سرپرست شهرداری رشت بهمراه اعضای شورای اسلامی شهر رشت و هیئت همراه روز پنجشنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۱ از دفنگاه زباله سراوان بازدید کردند.

در این بازدید روند پبشرفت پروژه دفنگاه زباله سراوان مورد بررسی اعضای شورای اسلامی و سرپرست شهرداری رشت قرار گرفت.