بازدید سرپرست شهرداری رشت از پروژه آسفالت و بهسازی معابر شهرک فرهنگیان رشت

پروژه بهسازی و اجرای روکش آسفالت ، توسط سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری رشت در محله شهرک فرهنگیان در حال اجراست .

به گزارش حرف تازه، پروژه بهسازی و اجرای روکش آسفالت ، توسط سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری رشت در محله شهرک فرهنگیان در حال اجراست.

سرپرست شهرداری رشت در این رابطه اظهار داشت : بهسازی و روکش آسفالت معابر شهری با افزایش تولید آسفالت توسط سازمان عمران در مناطق پنجگانه شهری در حال اجرا می باشد.