معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

اولویت دریافت واکسن برکت برای دوز دومی های این واکسن است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه سهمیه ی واکسن برکت وارد استان شده تاکید کرد: اولویت دریافت واکسن برکت برای کسانی است که باید دز دوم را دریافت کنند.

حرف تازه – دکتر آبتین حیدرزاده با اشاره به ورود واکسن برکت به استان گیلان اظهار داشت: با توجه به اختصاص واکسن برکت به گیلان از سوی وزارت بهداشت و درمان،اولویت دریافت واکسن برکت برای دوز دومی های این واکسن است و بیش از ۴۵ روز از دز اول آن ها گذشته است.

وی افزود: طبق ابلاغیه وزارت بهداشت و درمان، توزیع واکسن برکت در شهرستان های گیلان، به گونه ای برنامه ریزی می شود که افراد واجد شرایط نوبت دوم در اولویت دریافت واکسن برکت باشند.

معاون بهداشتی دانشگاه تصریح کرد: تزریق دز دوم واکسن برکت به افرادی که دز اول را دریافت و ۴۵ روز از آن گذشته، سبب تکمیل ایمن سازی آن ها می شود.

دکتر حیدرزاده با اطمینان خاطر به کسانی که برای دریافت واکسن برکت منتظر هستند گفت: برای متقاضیان در استان، مجددا واکسن برکت می رسد.

اولویت دریافت واکسن برکت برای دوز دومی های این واکسن است