انتصاب مشاور غیربومی برای شهردار غیربومی رشت در حوزه مدیریت شهری

حاج محمدی که چندی پیش با اشتباه به یاد ماندنی خود در بیان اسامی خیابان های مرکزی شهر نشان داد شناخت چندانی نسبت به شهر رشت ندارد و پس از آن نیز با مطالعه همراه با عینک دودی خود و تاکسی سواری نمایشی به سوژه بسیاری از رسانه ها تبدیل شد و اثبات کرد که از فرهنگ رشت و رشتی نیز شناختی ندارد حالا مشاوری غیربومی برگزیده است.

اختصاصی حرف تازه – ناصر حاج محمدی شهردار رشت که شهرداری غیر بومی به شمار می رود مشاور غیر بومی برگزید.

حاج محمدی که چندی پیش با اشتباه به یاد ماندنی خود در بیان اسامی خیابان های مرکزی شهر نشان داد شناخت چندانی نسبت به شهر رشت ندارد و پس از آن نیز با مطالعه همراه با عینک دودی خود و تاکسی سواری نمایشی به سوژه بسیاری از رسانه ها تبدیل شد و اثبات کرد که از فرهنگ رشت و رشتی نیز شناختی ندارد حالا مشاوری غیربومی برگزیده است.

بر این اساس با حکم حاج محمدی، امید محبی به عنوان مشاور شهردار در مدیریت شهری منصوب شده است.

پورتال شهرداری رشت هیچ رزومه ای از این مشاور جوان ارائه نکرده اما گفته می شود او از شهرداری تهران به رشت آمده است.

باید منتظر ماند و دید در آینده این مشاور غیربومی چه کمک شایان توجهی به مدیریت شهری رشت خواهد کرد که تمامی نیروهای بدنه شهرداری رشت از نگاه حاج محمدی در انجام آن عاجز بوده اند.

به نظر می رسد شهردار رشت در حال خالی کردن فضا برای افراد مدنظر خود است و شاید با این انتصاب دلیل تلاش حاج محمدی برای حذف تعدادی از نیروهای شهرداری بیش از پیش مشخص شود.