انتصابات جدید در منطقه آزاد انزلی + سوابق مدیران جدید

با احکام صادرشده از سوی دکتر محمد ولی روزبهان، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان، انتصابات جدید در منطقه آزاد انزلی رقم خورد.

حرف تازه – با احکام صادرشده از سوی دکتر محمد ولی روزبهان، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان، انتصابات جدید در منطقه آزاد انزلی رقم خورد.

بر اساس احکام صادر شده رضا اسلامی به عنوان «مدیر گسترش و تسهیل تولید»، علی قاضی به عنوان « مدیر امور مالی»، علیرضا کاسی نرگسی به عنوان «مدیر اجتماعی، سلامت و ورزش » و محمدرضا صفری به عنوان «سرپرست مدیریت توسعه روابط با کشورهای حوزه خزر» سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شدند.

نگاهی به سوابق مدیران جدید:

در سوابق شغلی رضا اسلامی که به عنوان «مدیر گسترش و تسهیل تولید» منصوب شده است فرماندار سیاهکل، شهردار رودسر، مدیر ترافیک گیلان و مدیرکل بحران گیلان دیده می شود.

در سوابق علی قاضی که به عنوان «مدیر امور مالی» سازمان منصوب شده است، مدیر حراست دانشگاه آزاد گیلان، مدیر حراست اداره کل اوقاف گیلان، مشاور شهردار رشت و رییس ثبت شرکت های سازمان دیده می شود.

محمدرضا صفری که به عنوان «سرپرست مدیریت توسعه روابط با کشورهای حوزه خزر» منصوب شده است پیش از این مدیر فرهنگی و آموزشی و مدیر اجتماعی و ورزش سازمان بوده است.

علیرضا کاسی نرگسی نیز که به عنوان «مدیر اجتماعی، سلامت، ورزش و جوانان» منصوب شده است؛ مسئولیت عمران روستایی سازمان را بر عهده داشته است.

انتصابات جدید در منطقه آزاد انزلی

انتصابات جدید در منطقه آزاد انزلی