گزارش تصویری؛

المان های نوروزی سازمان زیباسازی رشت

حرف تازه – سازمان زیباسازی شهرداری رشت با نصب المان های ویژه سال نو در پیاده راه فرهنگی و میادین شهر، به استقبال نوروز رفته است.  تصاویر مربوطه را در ادامه مشاهده می کنید:

حرف تازه – سازمان زیباسازی شهرداری رشت با نصب المان های ویژه سال نو در پیاده راه فرهنگی و میادین شهر، به استقبال نوروز رفته است. 

تصاویر مربوطه را در ادامه مشاهده می کنید: