نیروهای زحمتکش سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت همچنان پرتوان در حال اجرای عملیات ضدعفونی، گندزدایی و شست و شوی معابر هستند. نگاهی به اقدامات مدیریت پسماند شهرداری رشت برای پیشگیری از شیوع کرونا در هفته گذشته خواهیم داشت.

حرف تازه – اقدامات مدیریت پسماند شهرداری رشت برای پیشگیری از شیوع کرونا همچنان توسط نیروهای زحمتکش این سازمان ادامه دارد. 

به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و نیاز گسترده به ضدعفونی کردن، این هفته شست و شوی المان ها، نمادها و تابلوهای شهری و راهنمایی در محدوده منطقه یک شهرداری رشت به وسیله نیروهای حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماند های این شهرداری انجام شد.

همچنین شست و شوی جداول خیابان ها و معابر محدوده منطقه چهار رشت به وسیله حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت انجام شد.

به گزارش حرف تازه به نقل از امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت، عملیات شست و شوی جداول را خودروهای مکانیزه جاروب خیابانی در محدوده منطقه چهار انجام داده اند.

همه این فعالیت ها برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در شهر انجام شده تا محیطی امن و ایمن برای شهروندان رشت فراهم گردد.

اقدامات مدیریت پسماند شهرداری رشت برای پیشگیری از شیوع کرونا در هفته گذشته اقدامات مدیریت پسماند شهرداری رشت برای پیشگیری از شیوع کرونا در هفته گذشته اقدامات مدیریت پسماند شهرداری رشت برای پیشگیری از شیوع کرونا در هفته گذشته اقدامات مدیریت پسماند شهرداری رشت برای پیشگیری از شیوع کرونا در هفته گذشته

 

اقدامات مدیریت پسماند شهرداری رشت برای پیشگیری از شیوع کرونا در هفته گذشته